Termat dhe Kushtet                                          

                                                                                                                

Prishtina Jet L.L.C.

Rruga: Luan Haradinaj nr.13/9-1
10000 Prishtinë, 
KOSOVË

Numri unik identifikuesi i biznesit : 811418749

Juridiksioni i kushteve të përgjithshme të operimit të biznesit
Shërbimet e transportit ajror të pasagjerëve të Prishtina Jet L.L.C., më tutje Prishtina Jet, rezultojnë vetëm në bazë të kushteve të përgjithshme të operimit biznesit si në vijim. Raste të veqanta të përjashtimeve nga këto kushte të operimit të biznesit janë të vlefshme, atëherë dhe vetëm atëherë kur janë bërë si marrëveshje me shkrim dhe janë aprovuar dhe nënshkruar nga ne me shkrim.

Sistemi online i rezervimit, oferta dhe lidhja e kontratës me Prishtina Jet
Në sistemin online të rezervimit në webfaqen tonë www.prishtinajet.com janë të paraqitura ofertat për shërbimet tona që paraqesin kërkesë të detyrueshme për klientin. Me regjistrimin në formularin online për rezervim, klienti lidhet detyrimisht gjatë përmbylljes së një kontrate për transport me kushtet valide të aplikueshme për shërbimet e transportit ajror të Prishtina Jet. Me pranimin nga ana e Prishtina Jet-it, realizohet lidhja e kësaj kontrate për shërbimet për transportim. Prishtina Jet konfirmon realizmin e rezervimit kur e dërgon konfirmimin e rezervimit nëpërmjet një e-maili ose me debitimin e kredit-kartelës tuaj.

Çmimet dhe kushtet e pagesës
Në sistemin online të rezervimit në webfaqen tonë 
www.prishtinajet.com janë të paraqitura çmimet shërbimeve të transportit dhe në momentin e rezervimit vlejnë çmimet, të cilat kanë qenë të publikuara në webfaqen www.prishtinajet.com  dhe janë konfirmuar gjatë rezervimit. Pagesa realizohet vetëm nëpërmes një kredit-kartele të pranuar nga Prishtina Jet apo transferi bankar në llogarinë e Prishtina Jet. Pas pranimit të konfirmimit të rezervimit, i gjithë çmimi i biletës duhet të paguhet, gjë që ndodh dhe me këtë debitohet kredit-kartela e dhënë ose realizohet transferi bankar në llogarinë e Prishtina Jet. Nëse banka ose instituti i kredit-kartelave e refuzon pagesën, Prishtina Jet është e autorizuar që ta ndërpresë menjëherë kontratën dhe që ta anulojë rezervimin. Me këtë rast për secilin pasagjer ngrihet pagesa në vlerë prej 25.00 EUR, si pagesë-shpenzim që krijohet me përpunimin e rastit.

Çmimet për fëmijë

Fëmijët deri në 2 vjeç (pa të drejtë kërkese për ulëse) dhe fëmijët deri në moshën 12-vjeçare paguajnë një çmim më të lirë. Mosha e fëmijës që mirret parasysh është mosha gjatë nisjes. Prishtina Jet e ka të drejtën që para nisjes ta kontrollojë moshën e fëmijës dhe ta ngrejë tarifën përkatëse.

 

Garantimi për konfidencialitet dhe privatësi
Prishtina Jet garanton konfidencialitet dhe privatësi të plotë për të gjitha të dhënat e pranuara nga klienti dhe bënë përdorimin e tyre vetëm për nevoja të mbrendshme të realizimit të operimit të biznesit.

Dokumentet e udhëtimit
Pasagjeri i Prishtina Jet nëpërmjet e-mailit pranon konfirmimin e rezervimit që është njëkohësisht edhe biletë udhëtimi. Pasagjeri pa dokumente valide për udhëtim, nuk është i pranueshëm në udhëtim. Të dhënat personale të pasagjerit të dhëna në sistem  gjatë rezervimit që janë dhe në biletat e aeroplanit, në rastin kur para nisjes shihet se shënimet dhe/ose emri nuk janë të njëjta me të dhënat personale të pasagjerit të dhëna gjatë rezervimit, nuk mund të pranohen si dokumente valide të udhëtimit. Pasagjerët me ndryshime të bëra në biletat e fluturimit/numrat e rezervimit përjashtohen nga fluturimi. Në këto raste për këta pasagjer vlen çmimi i tërësishëm i biletës. Për ridhënien e biletave, të cilat kanë humbur apo për raste të tjera, të cilat shkaktohen pa ndikimin e Prishtina Jet -it, ne e ngremë një shumë për përpunim të rastit në vlerë prej 25.00 EUR për çdo biletë fluturimi. Secili pasagjer duhet që të jetë i kujdesshëm për përmbushjen dhe zbatimin e rregullave për hyrje në shtetet tjera, për pasaporta dhe për viza, secili pasagjer e mban përgjegjësinë për vete. Prishtina Jet është e autorizuar që pasagjerit t’ia llogarisë dhe t’ia vërë në faturë çdo shpenzim eventual, që krijohet si pasojë e mospërmbushjes së këtyre rregullave.

Konfirmimi i udhëtimit kthyes
Secili pasagjer i Prishtina Jet duhet që ta konfirmojë udhëtimin e tij kthyes të planifikuar deri në 48 orë para kohës së fluturimit, nëpërmjet kontakteve të Prishtina Jet që gjenden në biletë. Nëse nuk e konfirmoni udhëtimin kthyes dhe ai udhëtim ju humb, atëherë shuhet e drejta për fluturim.

Bagazhi

Për secilin pasagjer me biletën e paguar i është i lejuar bagazhi derin në 20 kg.Për biletat për foshnje nuk është i lejuar asnjë bagazh. Bagazhin e pashfrytëzuar të pasagjerëve nuk lejohet që ta bartni tek pasagjerët tjerë. Vetëm në rastet kur pasagjerët që kanë rezervuar njëkohësisht bashkë, mund t’i vendosin bashkërisht limitet e tyre të lejuara për bagazh. Bagazhi me mbipeshën e lejuar deri në 20 kg. mund të transportohet pas kryerjes së pagesës së paraparë, sipas tarifave për bagazh me mbipeshë. Marrja me vete e mbipeshës nuk mund të garantohet.

 

Koha për regjistrim (check-in) 
Tek sporteli përkatës për regjistrimin e pasagjerëve Check-in, Prishtina Jet i sygjeron pasagjerët që të paraqiten më së voni 140 minuta para nisjes.

Regjistrimi i pasagjerëve Checj-in mbyllet 40 minuta para nisjes së aeroplanit. Prishtina Jet nuk mban përgjegjësi për paraqitje të mëvonshme. Pasagjeri është vetë përgjegjës për arritjen me kohë të aeroplanit, për fluturimet tjera lidhëse dhe shërbimet me pagesë që marrin/presin udhëtarët.

Ndryshimet, Ndërrim-rezervimi dhe Anulimet
Ndryshimet, Ndërrim-rezervimet dhe ndërrimet e emrave mund të bëhen sipas disponueshmëris dhe pas pagesës së një shume të caktuar për ndryshim apo ndërrim-rezervim, gjegjësisht për anulim dhe ato mund të bëhen me shkrim përmes e-mailit, si dhe me gojë, me dhënien e numrit të rezervimit para ditës së fluturimit, gjatë orarit të punës në numrat e telefonit apo tek adresa që gjendet në faturë/konfirmimin e rezervimit.

Në rast të “Force Majeure” Anulimet e fluturimit bëhen të mundura, dhe pasagjerëve në ato raste ne do t’iu japim Voucher për fluturim tjetër, kur kushtet e “Force Majeure” të mos jenë më në fuqi dhe të krijohen kushte për fluturimet me Prishtina Jet.

Për rastet e mosparaqitjes në udhëtim “No Show” llogaritet vlera e plotë e çmimit të biletës.
Pagesat që aplikohen për ndërrim-rezervimet:

Për rastet e kërkesës për ndërrim date të rezervimit aplikohet shuma prej 50.00 EUR. Në këto raste të ndërrim date të rezervimit përveç 50 EUR për ndërrim date aplikohet edhe tarifa e biletës për kohën të cilën e bëni rezervimin.
Kërkesat për ndërrimet e emrave pasi të ketë kaluar koha dhe dita e fluturimit nuk pranohen.

Tjetërsimi
Tjetërsimet e kërkesave kundër Prishtina Jet janë të paefektshme.

Reklamimet
Reklamimet mund të bëhen në mënyrë të shkruar menjëherë pas përfundimit të fluturimit tek adresa në vijim:

Prishtina Jet L.L.C.

Rruga: Luan Haradinaj nr.13/9-1
10000 Prishtinë , KOSOVË

ose në e-mail adresen [email protected]

Arbitrazhi
Vendi i arbitrazhit është Qendra e Arbitrazhit pranë Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë në Prishtinë.

Klauzola salvatoriane
Në qoftë se klauzola të veçanta të rregulloreve të dala janë tërësisht apo pjesërisht të paefektshme, atëherë validiteti i rregulloreve të tjera mbetet i paprekur nga kjo. Rregullorja e paefektshme zëvendësohet me një rregullore, e cila për nga qëllimi dhe kuptimi i rregullores së paefektshme është më e përafërt juridikisht dhe ekonomikisht.

Validiteti
Këto kushte janë valide dhe të zbatueshme prej datës 20.05.2020

Copyright © PrishtinaJet, 2020Ne përdorim cookies. Duke shfletuar faqen tonë ju jeni pajtuar me përdorimin e cookies nga ana jonë. Për më shumë detaje lexoni Cookie Policy.